Tag: อาการของมะเร็งปาก

อาการและสาเหตุของมะเร็งปาก

อาการและสาเหตุของมะเร็งปาก

มะเร็งปากเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่งของช่องปาก (ช่องปาก) มะเร็งปากสามารถเกิดขึ้นได้ที่: ริมฝีปาก เหงือก ลิ้น เยื่อบุด้านในของแก้ม หลังคาปากกระบอก พื้นปาก (ใต้ลิ้น) มะเร็งที่เกิดขึ้นภายในช่องปากเรียกอีกอย่างว่ามะเร็งช่องปากหรือมะเร็งช่องปาก มะเร็งปากเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งในกลุ่มที่เรียกว่ามะเร็งศีรษะและคอ มะเร็งปากและมะเร็งศีรษะและคออื่น ๆ มักได้รับการรักษาในทำนองเดียวกัน มะเร็งริมฝีปาก. มะเร็งริมฝีปากดูเหมือนอาการเจ็บที่ริมฝีปากซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายได้มะเร็งปาก - เป็นหย่อม ๆ ...