Tag: การวินิจฉัย glioma

วินิจฉัยและรักษา glioma

วินิจฉัยและรักษา glioma

ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยและรักษา glioma glioma เป็นเนื้องอกชนิดหนึ่งที่เริ่มในเซลล์ glial ของสมองหรือกระดูกสันหลัง Gliomas ประกอบด้วยประมาณ 30% ของเนื้องอกในสมองและเนื้องอกในระบบประสาทส่วนกลางและ 80% ของเนื้องอกในสมองที่เป็นมะเร็งทั้งหมด การวินิจฉัย Glioma หากแพทย์ของคุณสงสัยว่าคุณมีเนื้องอกในสมองคุณอาจได้รับการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนในการรักษาความผิดปกติของสมองและระบบประสาท (นักประสาทวิทยา) แพทย์ของคุณอาจแนะนำการทดสอบและขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ : การตรวจระบบประสาท ...