Tag: ระยะของมะเร็งลำไส้ใหญ่

อธิบายระยะของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

อธิบายระยะของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระยะของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก การแสดงระยะเป็นวิธีการอธิบายว่ามะเร็งอยู่ที่ใดหรือแพร่กระจายไปที่ใดและส่งผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ของร่างกายหรือไม่ แพทย์ใช้การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาระยะของมะเร็งดังนั้นการจัดระยะอาจไม่สมบูรณ์จนกว่าการทดสอบทั้งหมดจะเสร็จสิ้น การทราบระยะของมะเร็งลำไส้ใหญ่ช่วยให้แพทย์สามารถตัดสินใจได้ว่าวิธีการรักษาใดดีที่สุดและทำนายการพยากรณ์โรคของผู้ป่วยได้ การพยากรณ์โรคคือโอกาสในการฟื้นตัว มีคำอธิบายระยะที่แตกต่างกันสำหรับมะเร็งชนิดต่างๆ ระบบ TNM เครื่องมือหนึ่งที่แพทย์ใช้อธิบายระยะของมะเร็งคือระบบ TNM แพทย์ใช้ผลลัพธ์จากการตรวจวินิจฉัยและการสแกนเพื่อตอบคำถามเหล่านี้: เนื้องอก (T): เนื้องอกเติบโตขึ้นในผนังลำไส้ใหญ่หรือทวารหนักหรือไม่? มีกี่ชั้น? ต่อมน้ำเหลือง (N): เนื้องอกแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองหรือไม่? ...