Tag: อาการโรคอ้วน

สาเหตุอาการและการวินิจฉัยโรคอ้วน

สาเหตุอาการและการวินิจฉัยโรคอ้วน

โรคอ้วนเป็นภาวะทางการแพทย์ที่มีการสะสมของไขมันในร่างกายมากจนอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ โรคอ้วนจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคและปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เช่นโรคหัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูงและมะเร็งบางชนิด อาการโรคอ้วน โรคอ้วนจะได้รับการวินิจฉัยเมื่อดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณอยู่ที่ 30 หรือสูงกว่า ค่าดัชนีมวลกายคือน้ำหนักของคนในหน่วยกิโลกรัมหารด้วยกำลังสองของความสูงเป็นเมตร (กก. / ตร.ม. ) ค่าดัชนีมวลกาย สถานะน้ำหนัก ต่ำกว่า 18.5 น้ำหนักน้อย ...