Tag: ไวรัสคอกซากีเอ

ไวรัสคอกซากีเอคืออะไร?

ไวรัสคอกซากีเอคืออะไร?

ภาพกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านซึ่งแสดงภาพ virion ที่ก่อให้เกิดโรคตาแดงเฉียบพลัน สาเหตุหลักมาจากเอนเทอโรไวรัส 2 ตัว ได้แก่ enterovirus 70 และ coxsackievirus A24 อีกรูปแบบหนึ่งไวรัสคอกซากีเอ (CAV) เป็นเชื้อ Coxsackievirus ที่ทำลายเซลล์ของ พิคอร์นาวิริดี ครอบครัว. ตระกูลไวรัสนี้อยู่ในกลุ่ม ...